Edit
  
Mẫu 01-TT185.docVăn bản đề nghị cấp chứng thư số của cá nhân.Mẫu 01-TT1852/7/2020 5:43 AM Mẫu 01-TT185
Mẫu 02-TT185.docVăn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cá nhân của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếpMẫu 02-TT1852/7/2020 12:18 AM Mẫu 02-TT185
Mẫu 03-TT185.docVăn bản đề nghị cấp chứng thư số cho cơ quan, tổ chức của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư sốMẫu 03-TT1852/7/2020 12:19 AM Mẫu 03-TT185
Mẫu 04-TT185.docVăn bản đề nghị cấp chứng thư số cho các cơ quan, tổ chức của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếpMẫu 04-TT1852/7/2020 12:19 AM Mẫu 04-TT185
Mẫu 05-TT185.docVăn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của người được cơ quan, tổ chức giao quản lý chứng thư sốMẫu 05-TT1852/7/2020 12:20 AM Mẫu 05-TT185
Mẫu 06-TT185.docVăn bản đề nghị cấp chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềm của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếpMẫu 06-TT1852/7/2020 12:20 AM Mẫu 06-TT185
Mẫu 07-TT185.docVăn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số của Thuê bao Mẫu 07-TT1852/7/2020 12:21 AM Mẫu 07-TT185
Mẫu 08-TT185.docVăn bản đề nghị gia hạn, thay đổi nội dung thông tin chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếpMẫu 08-TT1852/7/2020 12:22 AM Mẫu 08-TT185
Mẫu 09-TT185.docVăn bản đề nghị thu hồi chứng thư số của Thuê baoMẫu 09-TT1852/7/2020 12:22 AM Mẫu 09-TT185
Mẫu 10-TT185.docVăn bản đề nghị thu hồi chứng thư số cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếpMẫu 10-TT1852/7/2020 12:23 AM Mẫu 10-TT185
Mẫu 11-TT185.docVăn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật của Thuê baoMẫu 11-TT1852/7/2020 12:23 AM Mẫu 11-TT185
Mẫu 12-TT185.docVăn bản đề nghị khôi phục Thiết bị lưu khóa bí mật cho các Thuê bao của Cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếpMẫu 12-TT1852/7/2020 12:23 AM Mẫu 12-TT185
Mẫu 13-TT185.docVăn bản bàn giao Thiết bị lưu khóa bí mật cho Thuê bao và đề nghị thời điểm hiệu lực của chứng thư sốMẫu 13-TT1852/7/2020 12:24 AM Mẫu 13-TT185
Mẫu 14-TT185.docBiên bản giao/nhận Thiết bị lưu khóa bí mật sau khi chứng thư số hết hạn sử dụng hoặc chứng thư số bị thu hồiMẫu 14-TT1852/7/2020 12:25 AM Mẫu 14-TT185
Mẫu 15-TT185.docBiên bản xác nhận thất lạc Thiết bị lưu khóa bí mậtMẫu 15-TT1852/7/2020 12:26 AM Mẫu 15-TT185