Biểu mẫu quản lý

  
  
  
  
Edit
  
Mau01.docMẫu Quyết định về việc ủy quyền Người quản lý thuê baoMẫu 016/20/2018 1:38 AM Mau01
Mau02.docVăn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhânMẫu 026/20/2018 1:38 AM Mau02
Mau03.docDanh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cá nhânMẫu 036/20/2018 1:38 AM Mau03
Mau04.docVăn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chứcMẫu 046/20/2018 1:39 AM Mau04
Mau05.docDanh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho cơ quan, tổ chứcMẫu 056/20/2018 1:39 AM Mau05
Mau06.docVăn bản đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềmMẫu 066/20/2018 1:39 AM Mau06
Mau07.docDanh sách đề nghị cấp (gia hạn) chứng thư số cho thiết bị, dịch vụ, phần mềmMẫu 076/20/2018 1:39 AM Mau07
Mau08.docDanh sách thời điểm thuê bao nhận thiết bị lưu khóa bí mật và hiệu lực của chứng thư sốMẫu 086/20/2018 1:39 AM Mau08
Mau09.docVăn bản đề nghị thu hồi chứng thư sốMẫu 096/20/2018 1:39 AM Mau09
Mau10.docDanh sách đề nghị thu hồi chứng thư sốMẫu 106/20/2018 1:39 AM Mau10
Mau11.docBiên bản giao nhận thiết bị lưu khóa bí mậtMẫu 116/20/2018 1:39 AM Mau11
Mau12.docMẫu Quyết định về việc thay đổi người quản lý chứng thư sốMẫu 126/20/2018 1:40 AM Mau12
Mau13.docBiên bản bàn giao quản lý chứng thư sốMẫu 136/20/2018 1:40 AM Mau13
Mau14.docVăn bản đề nghị khôi phục thiết bị lưu khóa bí mậtMẫu 146/20/2018 1:40 AM Mau14
Mau15.docVăn bản đề nghị hỗ trợ khôi phục thiết bị lưu khóa bí mậtMẫu 156/20/2018 1:40 AM Mau15
Mau16.docVăn bản đề nghị thay đổi thông tin chứng thư sốMẫu 168/30/2018 1:51 AM Mau16
Mau17.docDanh sách đề nghị thay đổi thông tin chứng thư sốMẫu 178/30/2018 1:51 AM Mau17
bien ban.docMẫu biên bản xác nhận thiết bị lưu khoá bí mậtMẫu biên bản xác nhận thiết bị lưu khoá bí mật8/6/2019 7:31 AM bien ban