Nội Dung
  
  
  
  
  
  
  
5/22/2019 12:00 AMYes
100
5/22/2019 8:02 AMbientap1
  

​Ngày 12/7/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 28/2018/QĐ-CP về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, trong đó giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ bảo đảm cung cấp chứng thư số và giải pháp ký số, xác thực phục vụ các cơ quan hành chính nhà nước. Ban Cơ yếu xin hướng dẫn tích hợp, sử dụng chứng thư số trên các nền tảng khác nhau, cụ thể như sau:

1. Hướng dẫn sử dụng giải pháp ký số, xác thực trên nền tảng Web;

2. Hướng dẫn sử dụng giải pháp ký số, xác thực trên nền tảng Desktop (.Net);

3. Hướng dẫn ký số, xác thực định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành;

4. Hướng dẫn tích hợp giải pháp ký số, xác thực trên nền tảng di động sử dụng giải pháp SIM PKI

5. Hướng dẫn tích hợp giải pháp ký số, xác thực trên nền tảng di động sử dụng giải pháp thẻ bảo mât (SD Secure)

Hướng dẫn chi tiết các giải pháp xem trong mục SẢN PHẨM – DỊCH VỤ./.


5/22/2019 12:00 AMYes
1,000
5/22/2019 8:01 AMbientap1
  

Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử.

Tải toàn văn Thông tư: Tại đây

2/18/2019 12:00 AMYes
1,000
5/22/2019 8:00 AMbientap1
  

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện các dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử; thời gian vừa qua Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ đã phối hợp với Cục CNTT/Tổng Cục Thuế/Bộ Tài chính và Trung tâm CNTT/Bảo hiểm xã hội Việt Nam xây dựng giải pháp nâng cấp các ứng dụng và thống nhất các nội dung liên quan. Đến nay, các vấn đề về kỹ thuật đã được các cơ quan thực hiện xong và đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan Nhà nước trong việc sử dụng chứng thư số do Ban Cơ yếu Chính phủ cấp để thực hiện dịch vụ thuế điện tử và bảo hiểm xã hội điện tử.

 

Nội dung chi tiết xem: Tại đây​


8/1/2016 12:00 AMYes
1,000
2/21/2019 1:31 AMbientap1
  

Trong thời gian qua, các yêu cầu cấp mới, gia hạn, thu hồi chứng thư số đã được các Cơ quan quản lý thuê bao thực hiện theo đúng quy định tại thông tư số 08/2016/TT-BQP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực tế tại các cơ quan, đơn vị xuất hiện nhiều nhu cầu về việc thay đổi thông tin chứng thư số do các tổ chức đổi tên, chia tách, sát nhập,...; cá nhân được luân chuyển, thay đổi địa chỉ thư điện tử,... 


       Để đáp ứng kịp thời và không làm gián đoạn quá trình sử dụng chứng thư số, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số theo các mẫu biểu như sau:

       Mẫu phụ lục:

       - Mẫu 16

       - Mẫu 17​8/11/2017 12:00 AMYes
10,000
2/18/2019 8:12 AMbientap1
  

 Thực hiện nhiệm vụ được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam giao tại văn bản số 1801/VPCP-KGVX ngày 23/6/2017 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ; theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ giao cho Ban Cơ yếu Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình cung cấp, quản lý chứng thư số, dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng giai đoạn 2012-2017.

              
             Để có cơ sở xây dựng báo cáo phục vụ Hội nghị, đồng thời nhằm đánh giá kết quả hoạt động và đề ra phương hướng, giải pháp củng cố, phát triển Hệ thống dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội trong thời gian tới, Ban Cơ yếu Chính phủ đề nghị quý Cơ quan đánh giá tình hình cung cấp, quản lý, sử dụng chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp (Tập trung vào một số nội dung theo đề cương tại Phụ lục kèm theo).

Văn bản tổng hợp đánh giá (kèm theo Phụ lục) xin gửi về Ban Cơ yếu Chính phủ trước ngày 15/9/2017 theo địa chỉ: 105 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội.

Trong quá trình xây dựng văn bản, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị quý Cơ quan liên hệ với Cục Chứng thư số và Bảo mật thông tin/Ban Cơ yếu Chính phủ (Đồng chí Phạm Xuân Khang, điện thoại 0986513266).

Rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của quý Cơ quan.

Tải mẫu Phụ lục​​


8/17/2017 12:00 AMYes
1,000
2/14/2019 1:02 AMbientap1
  

Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

Tải toàn văn Thông tư: Tại đây​

2/13/2019 12:00 AMYes
1,000
2/13/2019 7:11 AMbientap1
  

Hiện tại, Trung tâm Hỗ trợ kỹ thuật/ Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin triển khai hỗ trợ thuê bao trong quá trình quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trên kênh Zalo. Để sử dụng kênh hỗ trợ, thuê bao vui lòng thực hiện như sau:

Cách 1: mở ứng dụng Zalo  vào mục "Tìm kiếm" tìm Official Account  "Hỗ trợ kỹ thuật VGCA".

              Nhấn "Quan tâm" để thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ.

Cách 2: mở ứng dụng Zalo vào mục "Quét mã QR" để quét mã đính kèm.

pastedImage.png

               Nhấn "Quan tâm" để thực hiện yêu cầu cung cấp dịch vụ.


10/30/2019 12:00 AMYes
10,000
10/30/2019 7:10 AMbientap1Approved
  

​Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp bộ thư viện phục vụ các cơ quan Nhà nước phát triển ứng dụng, tích hợp chữ ký số theo quy định tại Thông tư 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức.

- Bộ Thư viện và hướng dẫn tích hợp : Tại đây​

6/18/2019 12:00 AMYes
1,000
8/23/2019 8:08 AMduyettin1Approved