Mô Tả
  
  
  
  
Sản phẩmGiải pháp ký số, xác thực trên Web, Desktop và liên thông văn bản

​Tài liệu hướng dẫn tích hợp này mô tả chi tiết kỹ thuật và các nội dung cần chú ý trong quá trình các cơ quan, đơn vị sử dụng, tích hợp dịch vụ chứng thực chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp vào các hệ thống thông tin như: dịch vụ công trực tuyến; hệ thống quản lý văn bản, điều hành; hệ thống thông tin chuyên ngành,…trong đó bao gồm: 

- Hướng dẫn tích hợp chữ ký số, sử dụng bộ thư viện của Ban Cơ yếu Chính phủ trên 02 nền tảng: Web và Desktop. 

- Hướng dẫn ký số, xác thực định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản điều hành.​​

 Hướng dẫn tích hợp bộ thư viện VGCACrypto.pdf

VGCACrypto_v1.0.0.zip

vgca-vsign-web.zip

2
11/7/2018 9:00 AMbientap1
  
Sản phẩmHướng dẫn sử dụng SD Secure

Thư viện giải pháp ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động sử dụng công nghệ thẻ bảo mật- SDSecure​ do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp, phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước

Hướng dẫn sử dụng giải pháp trên Android:Huongdan.pdf

Phần mềm ký số, xác thực cho người dùng trên Android:vSign.apk

Ví dụ về sử dụng thư viện:DemoSignCard.apk

Mã nguồn ví dụ sử dụng thư viện:DemoSignCard.zip

Thư viện:sdsecure.aar

5
11/7/2018 6:20 AMbientap1
  
Sản phẩmGiải pháp ứng dụng chữ ký số trên thiết bị di động sử dụng SIM PKI

Thư viện tích hợp ứng dụng chữ ký số trên di động sử dụng công nghệ SIM PKI do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước.

 SDK-MobilePKI.zip

3
11/7/2018 2:51 AMbientap1
  
Dịch vụhttp://portal.ca.gov.vn/SiteAssets/images/menu-icon/capChungThuSo.png

Chứng thư số được cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, bí mật, chống chối bỏ) và tin cậy cho các giao dịch điện tử (trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin và qua mạng) phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Hiện nay Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin cung cấp các loại chứng thư số sau:
- Chứng thư số cá nhân: dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức.
- Chứng thư số tổ chức: dành cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị.
- Chứng thư số cho thiết bị: SSL (Web Server, Mail server, VPN server...). ​


 
1
11/17/2017 6:55 AMSystem Account