Mô Tả
  
  
  
  
Sản phẩmhttp://portal.ca.gov.vn/SiteAssets/Scripts/avatar1.png
Để hỗ trợ các cơ quan nhà nước xây dựng các phần mềm ứng dụng có tính năng ký số và mã mật, Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin đã xây dựng 2 bộ thư viện để lập trình các ứng dụng sử dụng các dịch vụ của hệ thống chứng thực chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị:

- PKI Toolkit: chứa các hàm mật mã trên nền winform.
- Web Signing: Bộ công cụ ký số phục vụ liên thông (xác thực chéo) giữa các hệ thống CA. [Tải về]

2
10/16/2018 10:35 AMduyettin1
  
Dịch vụhttp://portal.ca.gov.vn/SiteAssets/images/menu-icon/capChungThuSo.png

Chứng thư số được cấp cho cá nhân, tổ chức thuộc hệ thống chính trị nhằm đảm bảo an toàn (xác thực, toàn vẹn, bí mật, chống chối bỏ) và tin cậy cho các giao dịch điện tử (trao đổi dữ liệu trong hệ thống thông tin và qua mạng) phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp. Hiện nay Cục Chứng thực số và Bảo mật thông tin cung cấp các loại chứng thư số sau:
- Chứng thư số cá nhân: dành cho các đối tượng là cán bộ, công chức.
- Chứng thư số tổ chức: dành cho các cơ quan hành chính, sự nghiệp thuộc hệ thống chính trị.
- Chứng thư số cho thiết bị: SSL (Web Server, Mail server, VPN server...). ​


 
1
11/17/2017 6:55 AMSystem Account