Trích Yếu
  
  
  
  
28 2018 QD-TTg.signed.pdf
  
28/2018/QĐ-TTgQuyết địnhThủ Tướng Chính phủ7/12/2018Yes
Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
2/22/2019 2:54 AM1.0bientap1
130 2018 ND-CP.signed.pdf
  
130/2018/NĐ-CPNghị địnhChính phủ9/27/2018Yes
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
2/22/2019 2:44 AM1.0bientap1
Nghi dinh 106-ND-CP sua doi ND 26-2007_signed.pdf
  
106/2011/NĐ-CPNghị địnhChính phủ11/23/2011Yes
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
2/22/2019 2:41 AM1.0bientap1
07.Thông tư 08-2016-BQP.signed.pdf
  
08/2016/TT-BQPThông tưChính phủ2/1/2016Yes
Thông tư Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
2/22/2019 2:33 AM1.0bientap1
03. Nghị định 26_2007_ND-CP.pdf
  
26/2007/NĐ-CPNghị địnhChính phủ2/15/2007Yes
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
2/22/2019 2:07 AM1.0bientap1
01. Luật giao dịch điện tử.pdf
  
51/2005/QH11LuậtQuốc hội11/29/2005Yes
Luật Giao dịch điện tử.
2/22/2019 2:01 AM1.0bientap1
Thông tư 185 2019 TT-BQP PDF.pdf
  
185/2019/TT-BQPThông tưChính phủ12/4/2019Yes
Thông tư hướng dẫn việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
2/3/2020 3:13 AM1.0bientap1Approved