Trích Yếu
  
  
  
  
Cong van 1503 BTTTT UDNCTT_signed.pdf
  
1503/BTTTT-ƯDCNTTCông vănVGCA103/27/2013Yes
V/v cung cấp dịch vụ CTCKS chuyên dùng phục vụ các cơ quan thuộc hệ thống chính trị.
7/18/2018 2:00 AM1.0Xuân Khang Phạm
082016TT-BQP.pdf
  
08/2016/TT-BQPThông tưVGCA102/1/2016Yes
Thông tư Quy định về cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.
7/18/2018 1:37 AM1.0duyettin1
15CT_signed.pdf
  
15/CT-TTgChỉ thịChính phủ5/22/2012Yes
Chỉ thị Về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
10/11/2017 1:53 AM1.0duyettin1
Luat GDDT 51-2005 QH11 _signed (1).pdf
  
51/2005/QH11LuậtQuốc hội11/29/2005Yes
Luật Giao dịch điện tử.
10/11/2017 1:38 AM1.0Xuân Khang Phạm
02. Nghi định 130_2018NĐ-CP.pdf
  
130/2018/NĐ-CPNghị địnhChính phủ9/27/2018Yes
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
10/3/2018 7:57 AM1.0duyettin1Approved
Nghi dinh 26 2007 ND CP _signed.pdf
  
26/2007/NĐ-CPNghị địnhChính phủ2/15/2007Yes
Nghị định Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
7/18/2018 8:21 AM1.0duyettin1Approved
Nghi dinh 106-ND-CP sua doi ND 26-2007_signed.pdf
  
106/2011/NĐ-CPNghị địnhChính phủ11/23/2011Yes
Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15 tháng 02 năm 2007 Quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
7/18/2018 1:45 AM1.0duyettin1Approved